BIOGRAFI Ulama Ahlussunnah As-Salafiyah: SYAIKH MUQBIL BIN HADI AL-WADI’IY ~ رحمه الله ~

BAB SATU :

Biografi Singkat Al Imam Al Wadi’iy رحمه الله

 
 Sesungguhnya penelusuran jalan hidup seseorang itu penting sekali dalam menyingkap hakikat keadaan dan aqidah dirinya. Maka berikut ini biografi ringkas yang indah dari Al Imam Al Wadi’iy رحمه الله yang menunjukkan keimaman beliau dalam kebaikan.
 
NASAB BELIAU: 
Beliau adalah Al Imam Al ‘Allamah Al Muhaddits Abu Abdirrohman Muqbil bin Hadi bin Qoyidah Al Hamdaniy Al Wadi’iy Al Yamaniy.
 
TAHAPAN BELIAU DALAM MENUNTUT ILMU:
Al Imam رحمه الله memulai menuntut ilmu di Al Maktab hingga menyelesaikan masa belajar di situ, kemudian beliau pergi ke masjid Al Hadi, tapi beliau tidak terbantu untuk menuntut ilmu. Sekian lama setelah itu beliau pergi ke Tanah Suci dan Najd, lalu minta nasihat pada sebagian pemberi nasihat tentang apa sajakah kitab-kitab yang berfaidah untuk beliau beli? Maka sang penasihat membimbing beliau untuk membeli “Shohihul Bukhori”, “Bulughul Marom”, “Riyadhush Sholihih” dan “Fathul Majid”. Ketika itu beliau رحمه الله bekerja sebagai penjaga gedung di Hajun. Lalu beliau tekun membaca kitab-kitab tadi. Dan kitab-kitab tadi menempel di benak beliau karena praktek amalan di negrinya berlainan dengan apa yang ada di dalam kitab itu, terutama “Fathul Majid”.
 
Selang waktu kemudian beliau pulang ke negrinya, dan mulai mengingkari perkara-perkara yang beliau dapati ada di masyarakat seperti penyembelihan untuk selain Alloh, pembangunan kubah di atas kuburan, seruan kepada orang mati, dan minta bantuan pada orang mati. Maka berita itu sampai kepada orang syi’ah sehingga membikin mereka marah. Di antara mereka ada yang berkata: “Barangsiapa menukar agamanya, maka bunuhlah dia.” Dan di antara mereka ada yang mengirim utusan pada kerabatnya dan berkata: “Jika kalian tidak menghalanginya maka kami akan memenjarakannya.” Setelah terjadi berbagai tekanan, mereka membikin ketetapan yang tidak bisa dielakkan oleh beliau yaitu: mereka menetapkan untuk memasukkannya ke “Jami’ul Hadi.”
 
Manakala beliau mendapati bahwasanya kitab-kitab yang diajarkan itu tidak berfaidah selain “Nahwu”, dan beliau melihat bahwasanya kitab-kitab yang ditetapkan itu beraliran syi’ah mu’tazilah, beliau رحمه الله berkonsentrasi pada ilmu “Nahwu”. Beliau sering menasihati seorang pengajar mereka yang bernama Muhammad bin Hauriyyah untuk meninggalkan ramalan bintang, tapi orang ini menolak dan bahkan dia menasihati para pengelola universitas ini untuk mengusir Asy Syaikh Muqbil رحمه الله, tapi orang-orang memberikan syafa’at untuk beliau.
 
Ketika terjadi pemberontakan kaum republik, beliau رحمه الله dan keluarganya meninggalkan negrinya dan tinggal di Najron. Beliau tekun menyertai syaikh beliau Abul Husain Majduddin Al Muayyad hingga beliau mengambil faidah darinya terutama ilmu bahasa Arob. Beliau tinggal di situ sekitar dua tahun, kemudian pergi ke Tanah Suci dan Najd. Beliau tinggal di Najd sekitar satu setengah bulan di Madrosah Tahfizhil Qur’an dibawah pengelolaan Asy Syaikh Muhammad bin Sinan Al Hadaiy رحمه الله. Syaikh ini sangat memuliakan beliau dikarenakan melihat beliau sangat bisa mengambil faidah ilmu.
 
Kemudian beliau berangkat ke Mekkah. Jika mendapatkan pekerjaan, beliau bekerja, dan menuntut ilmu di malam hari, hadir di majelis ta’lim Asy Syaikh Yahya bin Utsman Al Bakistaniy pada pelajaran “Tafsir Ibnu Katsir”, “Shohihul Bukhoriy” dan “Shohih Muslim”. Beliau juga belajar syaikh yang mulia dan tinggi ilmunya: Hakim Yahya Al Asywal Al Yamaniy di pelajaran “Subulussalam” dan yang lainnya. Beliau juga belajar syaikh yang mulia dan tinggi ilmunya: Abdurrozzaq Asy Syahidziy Al Mahwitiy, di sebagian kitab-kitab yang beliau minta untuk diajarkan.
 
Ketika Ma’hadul Haromil Makkiy dibuka, beliau masuk ke situ dan belajar di sebagian masyayikh yang terkemuka seperti: Asy Syaikh Abdulloh bin Muhammad bin Humaid, dan demikian pula Asy Syaikh Muhammad As Subayyil.
 
Setelah beliau menetap di ma’had itu, berangkatlah beliau ke Najron untuk mengambil keluarganya, kemudian beliau tinggal di Makkah sepanjang masa belajar di Ma’had itu selama enam tahun. Beliau belajar di antara waktu maghrib dan ‘Isya kepada Asy Syaikh Abdul ‘Aziz bin Rosyid An Najdiy. Dan belajar ke Asy Syaikh Muhammad bin Abdillah Ash Shoumaliy sekitar enam bulan, syaikh ini merupakan ayat Alloh dalam mengenal para rowi “Shohihain”. Beliau mengambil faidah yang banyak dari syaikh tadi dalam ilmu hadits.
 
Kemudian beliau pindah ke Madinah ke Al Jami’atul Islamiyyah di kuliah Da’wah Wal Ushuluddin. Dan termasuk syaikh beliau yang paling menonjol adalah Asy Syaikh As Sayyid Muhammad Al Hakim Al Mishriy, Asy Syaikh Mahmud Abdul Wahhab Faid Al Mishriy. Dan pada musim liburan beliau masuk ke kuliah syari’ah, sehingga beliau رحمه الله menyelesaikan dua kuliah dan diberi dua ijazah. Beliau رحمه الله berkata: “Dan aku dengan pujian kepada Alloh tidaklah diriku peduli dengan dua ijazah itu. Yang terpandang di sisiku adalah ilmu.”
 
Dan pada tahun itu dibukalah di universitas itu pendidikan tinggi yang dinamakan dengan Majister. Maka beliau masuk ke pendidikan itu, yang mengkhususkan pada bagian ilmu hadits. Dan Asy Syaikh Muhammad Al Amin Al Mishriy, Asy Syaikh As Sayyid Muhammad Al Hakim Al Mishriy, Asy Syaikh Hammad bin Muhammad Al Anshoriy. Dan di sebagian malam beliau menghadiri pelajaran Al Imam Abdul ‘Aziz ibnu Baz di Al Haromul Madaniy dalam “Shohih Muslim”, juga pelajaran Al Imam Al Albaniy dalam majelis-majelis beliau yang khusus untuk para pelajar untuk mengambil faidah.
 
DAKWAH BELIAU DI SAUDI:
Sejak beliau tinggal di Al Haromil Makkiy beliau senantiasa mengajari sebagian penuntut ilmu kitab “Qothrun Nada”, dan “At Tuhfatus Saniyyah”. Di Madinah beliau mengajari para penuntut ilmu kitab “At Tuhfatus Saniyyah”, dan di rumahnya beliau mengajarkan “Jami’ut Tirmidziy”, “Qothrun Nada” dan “Ba’itsul Hatsits”. Maka tersebarlah dakwah yang besar di Madinah sepanjang enam tahun itu, yang dilaksanakan oleh beliau dan sebagian rekan beliau. Dan berlangsunglah safari dakwah di seluruh penjuru kerajaan Saudi, sehingga masyarakat bisa mengambil faidah dan mencintai dakwah.
 
Ketika fitnah Juhaiman dan gerombolannya menyala, pemerintah Saudi memerintahkan untuk memulangkan seluruh orang asing.
Ketika tiba di Yaman, pulanglah Al Imam Al Wadi’iy رحمه الله ke desa beliau dan tinggal di sana sambil mengajarkan Al Qur’an pada anak-anak, dan menegakkan dakwah. Maka syi’ah dan para musuh Islam mulai menyerang beliau.
 
Pada suatu hari salah seorang pejabat memanggil beliau, maka masuklah beliau menemuinya disertai dengan Husain bin Qoid Majalli, lalu mulailah beliau bicara tentang syi’ah, dan menerangkan bahwasanya syaikh dan orang-orang yang bersama beliau itu mengajak orang kepada Al Kitab dan As Sunnah, dan bahwasanya Syi’ah merasa dengki pada mereka dengan dakwah tadi, syi’ah takut akan munculnya kebenaran. Maka sang pejabat berkata: “Sesungguhnya syi’ah telah membikin hitam sejarah Yaman. Selama dakwah Anda adalah demikian tadi, maka teruslah berdakwah, kami bersama Anda.”
 
Setelah itu beliau رحمه الله tinggal di perpustakaan beliau. Dalam waktu sebentar tiba-tiba saja datang beberapa orang Mesir, maka beliau رحمه الله membuka pelajaran dari kitab-kitab hadits dan bahasa untuk mereka. Dan terus-menerus para pelajar berkunjung dari Mesir, Kuwait, Tanah Suci dan Najd, Aljazair, Libia, Somalia, Belgia, dan dari banyak negri Islam dan yang selainnya.
 
SEMANGAT BELIAU UNTUK MENGAJARI PARA MURIDNYA DAN KELUARGANYA SENDIRI
 
Al Imam رحمه الله terus bersemangat dalam ilmu. Beliau sangat memperhatikan pendidikan. Beliau punya sejumlah pelajaran. Dulu beliau mengajarkan satu jam sebelum zhuhur kitab beliau “Ash Shohihul Musnad Mimma Laisa Fish Shohihain.” Seusai itu beliau mulai mengajarkan “Al Jami’ush Shohih Mimma Laisa Fish Shohihain.” Setelah sholat zhuhur beliau mengajarkan sehari “Tafsir Ibnu Katsir”, sehari kitab beliau “Ash Shohihul Musnad Min Asbabin Nuzul.” Seusai itu beliau menjadikan posisi kitab tadi dengan kitab “Al Jami’ush Shohih Mimma Laisa Fish Shohihain,” maka jadilah sehari “Tafsir Ibnu Katsir”, sehari “Al Jami’ush Shohih Mimma Laisa Fish Shohihain.”
 
Setelah ashr beliau mengajarkan “Shohihul Bukhoriy”, setelah maghrib mengajarkan “Shohih Muslim” dan kitab beliau “Ahadits Mu’allah Zhohiruhash Shihhah”. Setelah selesai dari kitab itu, beliau mengajarkan kitab beliau “Ghorotul Fishol ‘Alal Mu’tadina ‘Ala Kutubil ‘Ilal”. Setelah selesai dari kitab itu, beliau mengajarkan kitab beliau “Dzammul Mas’alah” hanya saja beliau sering tidak hadir manakala penyakit beliau mulai parah. Kitab beliau semuanya beliau ajarkan bersama dengan “Shohih Muslim”. Setelah selesai dari kitab “Dzammil Mas’alah”, beliau mengajarkan kitab beliau “Ash Shohihul Musnad Min Dalailun Nubuwwah”, beliau jadikan sehari kitab itu dan sehari “Shohih Muslim”. Bersamaan dengan dua kitab ini beliau juga mengajarkan kitab “Al Mustadrok” dan kitab beliau “Ash Shohihul Musnad Fil Qodar”. Inilah dars Al Imam Al Wadi’iy رحمه اللهyang khusus di Darul Hadits.
 
Jika beliau pindah ke rumah, beliau mengajari putri beliau Ummu Abdillah kitab “Qothrun Nada”, kemudian para istrinya membaca di hadapan beliau satu hadits dari kitab beliau “Dalailun Nubuwwah”. Beliau juga mengajari mereka imla’ (dikte). Beliau juga mengajari istri beliau Ummu Syu’aib “Al Mutammimah” sebelum tidur.
 
TINGGINYA KECERDASAN, LUASNYA ILMU, DAN KUATNYA PEMAHAMAN
 
Al Imam Al Wadi’iy رحمه الله jika berbicara dalam ilmu rowi seakan-akan beliau adalah pakarnya, sering mendatangkan faidah yang mengagumkan, dan terkadang ada di sebagian rantai sanad tercantum nama fulan bin fulan, maka beliau berkata: “Aku khawatir terjadi salah penulisan,” lalu dilakukan penelitian dan memang terjadi salah penulisan sebagaimana yang beliau katakan. Jika beliau diskusi dengan para murid tentang nahwu seakan-akan tidak ada orang lain yang ahli dalam bidang ini selain beliau dikarenakan banyaknya faidah yang beliau lontarkan dalam darsnya. Jika beliau berbicara tentang ‘ilal hadits, orang-orang yang di sekelilingnya tergoncang dengan kedalaman ilmunya. Jika datang pertanyaan, beliau menjawabnya, dan beliau itu cepat dalam mendatangkan dalil-dalil hingga orang-orang tergoncang akan kekuatan hapalan beliau. Beliau mendatangkan dalil-dalil dari Kitabulloh, dan dari Sunnah Rosul-Nya, menyusunnya dengan rapi, dan mengambil darinya faidah dan pelajaran yang mengagumkan padahal beliau itu tidak hapal Al Qur’an secara sempurna. Dan barangsiapa membaca buku beliau “Al Jami’ush Shohih” dia akan mengetahui fiqh beliau dari sela-sela judul bab yang dicantumkan, dan sebagaimana dikatakan: “Fiqh Al Bukhoriy ada pada judul bab-bab yang dicantumkan.”
 
SEMANGAT BERDAKWAH
 
Al Imam Al Wadi’iy رحمه الله sangat bersemangat untuk berdakwah ke jalan Alloh, bersamaan dengan banyaknya kesibukan beliau untuk menulis dan mengajar. Beliau dulu mengarahkan para murid dan berkata pada mereka: “Janganlah kalian berkonsentrasi total pada ilmu sambil meninggalkan dakwah. Kalian harus berdakwah ke jalan Alloh dengan apa yang telah kalian pelajari.”
 
Beliau beberapa kali keluar dakwah berkali-kali. Di sebagian tahun beliau keluar dan berpindah-pindah di banyak kota dan desa di Yaman, naik gunung-gunung dan turun ke lembah-lembah dan dataran rendah. Beliau sering disakiti oleh para musuh beliau dari jama’ah-jama’ah seperti Ikhwanul Muslimin, Jam’iyyatul Hikmah dan Jam’iyyatul Ihsan, ‘Ilmaniyyun (sekuler), shufiyyah dan yang lain. Tapi beliau tidak terputus dari dakwah beliau kepada Al Kitab dan As Sunnah. Seringkali sekumpulan besar orang menghadiri ceramah beliau hingga di sebagian acara ceramah masjid-masjid tidak mencukupi hadirin sehingga mereka menjadikan ceramah itu di lapangan sholat ‘Id.
 
Beliau memperingatkan umat dari seluruh kemungkaran, baik itu syirik, kebid’ahan, hizbiyyah yang memecah-belah umat, dan yang lainnya. Beliau juga memberikan nasihat kepada para petani, pengajar, pejabat, para orang tua, anak-anak, para dokter, para pedagang, para wartawan dan pekerja.  Be’iau sangat bersemangat agar orang-orang itu mendapatkan hidayah, baik perorangan ataupun kelompok. Datang kepada beliau koresponden dari kantor berita London dan meminta beliau untuk berbincang-bincang dengannya, maka beliau berkata: “Bagaimana pendapatmu jika engkau masuk Islam dan aku akan berbincang-bincang denganmu?” beliau menasihatinya dan memintanya untuk masuk Islam, tapi orang itu tak mau. Maka beliaupun menolak berbincang-bincang dengannya. Orang itu tinggal beberapa hari menghadiri dars-dars dan ingin bisa berbincang-bincang dengan syaikh, sementara syaikh memintanya untuk masuk Islam. Beliau ingin sekali orang itu mendapatkan hidayah. Orang itu tinggal beberapa hari lalu pergi.
 
Beliau jika selesai dari ceramahnya berpindah ke rumah salah seorang ikhwah, maka orang-orang berkumpul di situ dan menyampaikan soal-soal pada beliau, lalu beliau menjawab soal mereka. Jika mereka telah pergi meninggalkan beliau, beliau membaca Al Qur’an jika masih ada semangat dan giat, tapi jika tidak (karena capek dengan rangkaian acara tadi) beliaupun tidur.
 
SEMANGAT BELIAU PADA PARA PELAJAR
 
Beliau sangat bersemangat akan tercurahnya kebaikan pada para pelajar, dan bersedih dan merasa sakit jika beliau mengetahui bahwasanya para muridnya membutuhkan sesuatu tapi mereka tak sanggup mendapatkannya. Beliau رحمه الله pernah berkata di sebagian darsnya: “Kesulitan terbesar yang menimpa diriku, lebih besar daripada menghadapi mubtadi’ah, dan lebih besar daripada karya tulis, adalah kebutuhan-kebutuhan para pelajar.”
 
Beliau رحمه الله tak pernah bersikap pelit terhadap para murid dengan sesuatu apapun. Pernah beliau seusai dars zhuhur keluar dari rumah dengan membawa sepiring nasi dan bejana berisi susu, lalu beliau memberikannya kepada sebagian murid. Jika beliau telah keluar dari dars setelah zhuhur dan didatangi seorang murid untuk menanyakan sesuatu, beliau menjawab: “Masuklah, kita makan siang bersama lalu kita akan berbicara.”
 
Pernah pada suatu hari ada seorang murid yang mengajukan sepucuk kertas di tengah jam dars, tertulis di dalamnya: “Saya adalah seorang pelajar, dan saya cinta pada ilmu. Tapi saya terlilit utang dan saya takut utang itu akan memalingkan saya dari belajar.” Setelah membaca itu, syaikh mulai masuk ke pelajaran, dan sebelum pelajaran usai beliau berkata dengan pengeras suara: “Saudara kita yang mengajukan kertas ini hendaknya pergi ke akh Fulan dan berkata padanya berapa utangnya, dan kita akan lihat apakah kita bisa membantunya.”
 
KEDERMAWANAN JIWA BELIAU
 
Asy Syaikh Muqbil رحمه الله adalah orang yang dermawan. Beliau biasa menjemput para delegasi. Jika para pengunjung datang, beliau mengundang mereka kerumah beliau untuk makan siang. Jika ada tamu yang datang di akhir waktu, para muridlah yang menyambutnya ke kamar tamu, lalu dirinya berjumpa dengan syaikh. Beliau seringkali turun tangan langsung menyediakan makan siang. Sering kali para pengunjung duduk bersama beliau seusai sholat shubuh, lalu beliau menyediakan untuk mereka zabib (kismis/anggur kering) dan memuliakan mereka dengan amat sangat. Beliau sangat dermawan dengan apa yang beliau miliki.
 
Beliau tak pernah menyembunyikan dari para murid suatu harta sedikitpun. Beliau menganggap mereka adalah anak-anaknya. Beliau رحمه الله sangat menjaga perasaan para murid. Karena itulah termasuk dari penghalang beliau membeli baju untuk ‘id adalah agar tiada sesuatu di hati para murid yang tak punya baju baru untuk ‘id, dan beliau berkata: “Bawalah sini apa yang ada.”
 
Ketika beliau keluar dari Yaman di tahun terakhir, beliau merasa sangat rindu pada markiz dan para murid. Terkadang beliau mengingat mereka dan menangis seraya berkata: “Mereka adalah anak-anakku.”
 
TAWADHU’ BELIAU
 
Beliau رحمه الله memiliki akhlaq yang tinggi, tidak menghina orang miskin dan lemah, menyayangi anak kecil, menolong orang tua, mengasihani perempuan yang sholihat, dan menolong mereka dengan semua kemampuan beliau.
 
Termasuk dari tawadhu beliau adalah:  jika beliau dipanggil oleh anak kecil dalam keadaan beliau berjalan, beliau berhenti untuknya, mengajaknya bicara dan melihat apa yang diinginkannya. Ada pula anak kecil yang mendatangi beliau dalam keadaan beliau di kursi sedang mengajar, maka beliau berhenti mengajar. Anak itu berkata: “Saya ingin membaca satu hadits dengan pengeras suara.” Maka Al Imam Al Wadi’iy mengangkatnya atau memerintahkan seorang murid untuk mengangkatnya, mendudukkannya di hadapan beliau, lalu si kecil itu membaca hadits, dan beliau tersenyum, tidak merasa jengkel. Beliau bersikap lunak dan mudah bersama para murid.
 
Dan termasuk sikap tawadhu’ beliau adalah: jika ada orang awam mendatangi beliau, beliau mau duduk bersama mereka dalam waktu yang panjang, padahal beliau itu sangat memperhatikan waktu, hingga beliau berkata di sebagian dars beliau: “Ada orang-orang awam yang mendatangiku, lalu aku duduk bersama mereka, dan aku mengharapkan pahala pada Alloh atas waktu yang termakan tadi, karena mereka tidak mengetahui besarnya nilai waktu, dan mereka akan berkata bahwasanya aku itu orang yang sombong. Adapun para penuntut ilmu, aku menyikapi mereka berbeda dengan orang awam, karena mereka itu mengetahui besarnya nilai waktu. Ibnul Jauziy رحمه الله dulu sering mengumpulkan pena. Jika para pengunjung mendatanginya, beliau duduk bersama mereka sambil meraut pena-pena tadi.”
 
PENJAGAAN KEHORMATAN BELIAU DAN KETINGGIAN HARGA DIRINYA
 
Al Imam Al Wadi’iy رحمه الله itu seorang yang menjaga kehormatan. Beliau punya ketinggian harga diri, sampai-sampai beliau merasa keberatan untuk menulis surat ke para dermawan dengan permintaan yang dikhususkan demi para murid beliau. Lalu hal itu diketahui oleh Asy Syaikh Abdul ‘Aziz bin Baz رحمه الله maka beliau menulis surat kepada Asy Syaikh Muqbil: “Wahai Abu Abdirrohman, tulislah, dan Anda akan mendapatkan pahala.” Jika datang pada beliau dana untuk para pelajar, beliau bersegera untuk mengalihkannya kepada pengelola urusan para murid. Demikianlah beliau رحمه الله berada di atas karakter yang bagus tadi sejak awal dakwah beliau.
 
Beliau mengajarkan kitab beliau “Dzammul Mas’alah” kepada para murid. Beliau selalu mencela orang yang pergi mengemis dengan nama dakwah, dan beliau memperingatkan muridnya dari perbuatan tadi. Beliau berkata di pengantar kitab beliau tersebut: “Kemudian daripada itu, maka sesungguhnya aku melihat sekelompok orang yang menyatakan bahwasanya diri mereka itu adalah para dai ke jalan Alloh, tapi mereka mengkhususkan diri untuk mengemis dan meninggalkan kerja. Bisa jadi seorang petani itu memakan makanan yang halal dari hasil kerja tangannya, dan justru amalannya itu termasuk pendekatan diri pada Alloh yang paling utama.
 
Al Bukhoriy dan Muslim telah meriwayatkan dari Anas dari Nabi صلى الله عليه وسلم bahwasanya beliau bersabda:
ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة
“Tiada seorang muslimpun yang menanam suatu tanaman atau tumbuhan, lalu dimakan oleh burung atau manusia atau binatang yang lain, kecuali dia itu mendapatkan pahala sodaqoh dengan itu.
 
Dan bisa jadi seseorang itu bekerja di suatu perdagangan, dan itu juga termasuk pendekatan diri pada Alloh yang paling utama. Telah tetap dari Nabi صلى الله عليه وسلم bahwasnya beliau ditanya: “Pekerjaan apa yang paling baik?” beliau menjawab:
عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور.
Pekerjaan seseorang dengan tangannya, dan setiap jual beli yang mabrur([4]).
 
Bahkan bisa jadi seseorang itu adalah badui, dia memakan dari apa yang dihasilkan oleh kambing dan ontanya, lalu dia melihat para pengemis tadi membuka ruang-ruang pameran dan membangun gedung-gedung, maka orang badui ini mulai memelihara jenggotnya dan menyerupakan diri dengan para dai ke jalan Alloh, lalu bekerja sebagai pengemis. Alangkah memuakkan pekerjaan yang jelek dan buruk ini.
 
SIKAP ZUHUD BELIAU
 
Beliau menyebutkan bahwasanya manakala beliau belajar di universitas Al Hadi, pernah beliau punya sisa sedikit roti, lalu beliau meletakkannya di suatu lobang di dinding yang dinamakan sebagai Khizanah. Kemudian pada suatu hari beliau tidak mendapatkan makanan, lalu beliau mendatangi khizanah tadi. Beliau berkata: “Aku masukkan tanganku dan kepalaku untuk mencari roti tadi, lalu aku mengeluarkannya. Ternyata laba-laba telah menganyam sarang di atasnya. Maka kubuang debu darinya. Kudapati roti itu telah kering, maka kubasahi dengan air. Jika kudapatkan sebutir tomat, maka itu bagus, tapi jika tidak, kumakan begitu saja roti tadi.”
 
Pada suatu hari beberapa orang dermawan datang mengunjungi Al Imam Al Wadi’iy رحمه الله , mereka ingin membangun rumah untuk beliau. Maka beliau berkata pada mereka: “Kemarikan dana itu.” Beliau mengambil dana tadi dari mereka, dan membangun masjid serta sebuah kamar yang kecil di atas masjid. Ketika mereka datang mereka bertanya pada beliau: “Di manakah rumah itu?” beliau menjawab: “Inilah rumahku,” beliau memperlihatkan masjid itu dan mengisyaratkan ke kamar yang di atas masjid tadi.
 
Dan termasuk zuhud([5]) beliau terhadap dunia adalah beliau mewaqofkan sebidang tanah yang luas yang menjadi milik beliau untuk para pelajar, agar mereka membangun tempat tinggal untuk mereka di situ.
Beliau berkata: “Dan terakhir, sungguh aku nasihatkan pada Ahlussunnah untuk bersabar terhadap kemiskinan. Inilah keadaan yang dipilihkan Alloh untuk Nabi-Nya صلى الله عليه وسلم.
 
WARO’ BELIAU
 
Beliau adalah seorang yang waro’([6]), sehingga di sisi beliau harta dakwah, bahkan beliau mengalihkannya pada pengurus kas dakwah. Bahkan terkadang beliau diberi suatu hadiah dari orang yang tidak beliau kenal, maka beliau tidak mau mempergunakannya, dan beliau memberikannya pada istrinya yang berhak mendapatkannya.
 
UPAYA MUSUH UNTUK MEMBUNUH BELIAU
 
Sesungguhnya ahli batil berusaha untuk membunuh sang imam yang mulia serta mujahid yang cerdas ini. Ketika beliau bersama beberapa masyayikh sunnah ada di kota ‘Aden, di masjid Ar Rohman, datanglah dua orang yang hendak meletakkan bom di jalan yang syaikh akan keluar dari situ. Tapi sebagaimana firman Alloh:
﴿وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِه﴾ [فاطر: 43]
“Dan tidaklah menimpa makar yang buruk itu kecuali kepada pelakunya.”
 
Bom tadi meledak duluan dan mengoyak-koyak badan kedua pelaku dosa tadi.
Demikian pula mereka berusaha membunuh beliau dan salafiyyun di masjid Jami’ul Khoir di Son’a. beberapa orang yang tak bersalah terbunuh, sebagian yang lain luka-luka, dan syaikh selamat. Semoga Alloh merohmati beliau dan mereka semua.
 
KESABARAN BELIAU TERHADAP SAKIT
 
Pada suatu hari salah seorang yang mulia masuk menemui Al Imam رحمه الله dalam keadaan beliau sedang sakit keras. Ternyata beliau ingin keluar untuk melangsungkan dars-dars beliau. Maka orang tadi berkata pada beliau: “Wahai Syaikh, Anda sedang sakit, biarlah yang lain yang menggantikan Anda untuk mengajar.” Beliau menjawab: “Enggak, demi Alloh aku tak mau meninggalkan wajah-wajah yang baik itu.”
 
Pernah pada suatu hari beliau keluar untuk untuk melangsungkan dars-dars beliau dalam keadaan tangan beliau diperban dan diikatkan ke leher beliau. Maka seorang murid bertanya pada temannya tentang apa yang terjadi pada beliau? Mereka menjawab: “Beliau jatuh ke tanah di dalam rumahnya.” Dan beliau tidak meninggalkan dars-dars sampai sembuh.
 
Istri beliau –Ummu Syu’aib حفظها الله- bercerita: “Beliau itu selalu sabar terhadap penyakit, tak mau mengeluh pada seorangpun tentang sakitnya, sampai pada sakit beliau yang terakhir, aku merasa sedih dengan keadaan beliau, tapi beliau tertawa dan menanyai kami. Aku berkata: “Wahai Syaikh, kasihanilah diri Anda.” Beliau menjawab: “Aku merasa tentram.”
 
WAFAT BELIAU
 
Dikarenakan kerasnya sakit beliau, berangkatlah beliau رحمه الله pada tanggal 16 Robi’uts Tsani 1421 H ke Riyadh, lalu disambut oleh pemerintah Saudi bagaikan penyambutan mereka terhadap para penguasa, dan memuliakan beliau dengan puncak pemuliaan (terhadap seorang tamu). Dan di Makkah, Amir yang salafiy: Nayif bin Abdil ‘Aziz رحمه الله telah menyiapkan untuk beliau tempat tinggal yang berjarak sekitar 50 meter dari Masjidil Harom.
 
Lalu pada akhir-akhir Jumadats Tsaniyah 1431 H beliau رحمه الله berangkat berobat ke Amerika dengan biaya dari pemerintah Saudi. Ketika beliau sampai di sana, para pecinta dakwah salafiyyah menyambutnya dengan penyambutan agung, dan mereka mencurahkan harta dan jiwa dalam melayani beliau, dan memuliakan beliau dengan puncak pemuliaan (terhadap seorang tamu).
 
Pada akhir-akhir bulan Syawwal 1431 H beliau sampai lagi ke Jeddah dalam keadaan muhrim dengan umroh tamattu’ sampai haji, di bawah pemuliaan dan pelayanan pemerintah Saudi, hingga beliau menyempurnakan amalan haji pada tanggal 13 Dzil Hijjah 1421 H.
 
Lalu pada tanggal 7 Robi’uts Tsani 1422 H beliau berangkat berobat ke Jerman dengan biaya dari pemerintah Saudi. Lalu pada hari Sabtu tanggal 30 Robi’uts Tsani 1422 H beliau pulang ke Shon’a. pada malam Ahad antara maghrib dan ‘Isya wafatlah beliau رحمه الله dengan senyum yang memenuhi wajahnya.
 
Beliau telah berwasiat untuk dikuburkan di pekuburan Al ‘Adl di Jeddah. Maka kementrian dalam negri Saudi mengirimkan tiga orang jendral untuk mengiringi jenazah Al Imam رحمه الله sampai tiba di Makkah. Jenazah beliau رحمه الله dimandikan di Jeddah dalam keadaan senyum beliau tidak berpisah dari wajah saat dimandikan ataupun setelah itu. Kemudian beliau disholatkan di Masjidil Harom seusai sholat shubuh, lalu dikuburkan di pekuburan Al ‘Adl di Jeddah setelah kerasnya usaha mengeluarkan jenazah beliau dari masjid karena banyaknya orang yang sholat dan hadirin.
 
Literatur biografi:
 •  “Tarjumah Abi Abdirrohman Muqbil Bin Hadi Al Wadi’iy” ditulis sendiri oleh Al Imam Muqbil Bin Hadi Al Wadi’iy رحمه الله.
 • “Ar Rihlatul Akhiroh Li Imamil Jaziroh” ditulis oleh Ummu Salamah As Salafiyyah.
 • “Nubdzatun Yasiroh Min Hayati Ahad A’lamil Jaziroh Al ‘Allamah Al Wadi’iy” ditulis oleh Muhammad bin Ali Ash shouma’iy
 • “Al Ba’its ‘Ala Syarhil Hawadits” ditulis sendiri oleh Al Imam Muqbil Bin Hadi Al Wadi’iy رحمه الله.
 
BAB DUA :

Sebagian Penunjuk Atas Luasnya Ilmu, Keimaman dan Salafiyyah Al Imam Al Wadi’iy  رحمه الله

 
PASAL SATU: KARYA TULIS AL IMAM AL WADI’IY رحمه الله
 
Imam yang agung ini telah meninggalkan warisan yang besar di medan-medan ilmu syar’iyyah yang menunjukkan pada luasnya ilmu beliau, kekokohan beliau di atas kebenaran, dan banyaknya nasihat beliau untuk umat ini. Yahya bin Kholid -rohimahullohu- berkata: “Ada tiga perkara yang menunjukkan akal pemiliknya: Kitab menunjukkan akal penulisnya.Utusan menunjukkan akal sang pengutus. Hadiah  menunjukkan akal sang pemberi.” (“Al ‘Aqdul Farid”/1/hal. 170/karya Ibnu Abdi Robbihi Al Andalusiy).
 
Di antara karya tulis beliau adalah:
 1. Ash Shohihul Musnad Mimma Laisa Fish Shohihain
 2. Al Jami’ush Shohih Mimma Laisa Fish Shohihain
 3. Tarojim Rijalil Hakim Fil Mustadrok
 4. Tatabbu’ Auhamil Hakim Allati Sakata ‘Alaihadz Dzahabiy (telah dicetak bersama “Al Mustadrok”)
 5. Tarojim Rijalid Daroquthniy Fi Sunanih
 6. Ash Shohihul Musnad Min Dalailin Nubuwwah
 7. Ash Shohihul Musnad Fi Asbabin Nuzul
 8. Ghorotul Fishol ‘Alal Mu’tadin ‘Ala Kutubil ‘Ilal
 9. Al Jami’ush Shohih Fil Qodar
 10. Sho’qotuz Zilzal Li Nasfi Abathilir Rofdh Wal I‘tizal
 11. Ijabatus Sail ‘An Ahammil Masail
 12. Asy Syafa’ah
 13. Riyadhul jannah Fir Rodd ‘Ala A’dais Sunnah
 14. Ath Tholi’ah Fir Rodd ‘Ala Ghulatish Shufiyyah, Wa Hukmul Qubbatil Mabniyyah ‘Ala Qobrir Rosul صلى الله عليه وسلم.
 15. Tuhfatul Mujib ‘Ala Asilatil Hadhir Wal ghorib
 16. Al Makhroj Minal Fitnah
 17. Rudud Ahlil ‘Ilmi ‘Alath Tho’inin Fi Haditsis Sihr
 18. Al Mushoro’ah
 19. Ilhadul Khumainiy Fi Ardhil Haromain
 20. Al Ba’its ‘Ala Syarhil Hawadits
 21. Irsyadu Dzawil Fithon Li Ib’adi Ghulatir Rowafidh Minal Yaman
 22. Ghorotul Asyrithoh ‘Ala Ahlil Jahl Was Safsathoh
 23. Al Fawakihul Janiyyah Fil Khuthob Wal Muhadhorotis Saniyyah
 24. Qom’ul Mu’anid Wa Zajrul Hasid
 25. Syar’iyyatush Sholah Fin Ni’al
 26. Tahrimul Khidhob Bis Sawad
 27. Al Jam’u Bainash Sholatain Fis Safar
 28. Idhohul Maqol Fi Asbabiz Zilzal War Rodd ‘Alal Malahidatil Dhullal
 29. Dzammul Mas’alah
 30. Tuhfatusy Syabbir Robbaniy Fir Rodd ‘Alal imam Muhammad Bin Alisy Syaukaniy
 31. Fatwa Fi Wihdatil Muslimin Ma’al Kuffar
 32. Iqomatul Burhan ‘Ala Dholal Abdirrohim Ath Thohhan
 33. Ad Dibaj Fi Marotsi Syaikhil Islam Asy Syaikh Abdil Aziz ibni Baz
 34. Hukmi Tashwir Dzawatil Arwah
 35. Al Muqtaroh Fi Ajwibati As’ilatil Mushtholah
 36. Fadhoih Wa Nashoih
 37. Maqtalusy Syaikh Jamilir Rohman Al Afghoniy Wa Ma’ahu Bahtsun Haula Kalimah Wahhabiy
 38. Iskatul Kalbil ‘Awi
 39. Tahqiq Tafsir Ibni Katsir (mentahqiq satu jilid, adapun sisanya dilanjutkan oleh sebagian murid)
 40. Ash Shohihul Musnad Minat Tafsir Bil Ma’tsur (belum diselesaikan, dan masih disempurnakan oleh salah seorang istrinya)
 41. Tahqiq Wa Dirosah Kitab Al Ilzamat Wat Tatabbu’ Lil Imam Ad Daroquthniy
 42. Al Burkan Li Nasfi Jami’atil Iman
 43. As Sairul Hatsits Fi Syarhi ‘Ulumil Hadits.
 44. Majlisusy Syaikhot Fil Yaman
PASAL DUA: PEMBAHARUAN AGAMA OLEH AL IMAM MUQBIL رحمه الله DI YAMAN
 
Dari Abu Huroiroh رضي الله عنه dari Rosululloh صلى الله عليه وسلم yang bersabda:
«إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها». (أخرجه أبو داود (4291) وغيره).
“Sesungguhnya Alloh membangkitkan untuk umat ini di setiap ujung seratus tahun orang yang memperbaharui untuk mereka agama mereka. ([7])” (HR. Abu Dawud (4291) dan yang lainnya).
 
Bukanlah makna dari hadits ini bahwasanya para mujaddidun (pembaharu) itu mendatangkan agama baru yang menyelisihi agama Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم. Tapi mereka itu memperbarui untuk umat ini syari’ah dan sunnah beliau yang telah luntur.
 
Al Munawiy رحمه الله berkata: “Yaitu: memperbarui hukum-hukum syari’ah yang telah luntur, dan menara-menara sunnah yang telah hilang dan yang ilmu-ilmu agama yang zhohir dan bathin tersembunyi, sebagaimana yang disebutkan oleh berita yang akan datang, yaitu: “Sesungguhnya Alloh membangkitkan”  hingga akhir hadits.  Yang demikian itu adalah bahwasanya Alloh Yang Mahasuci manakala menjadikan Al Mushthofa sebagai penutup para Nabi dan Rosul, dan kejadian-kejadian setiap hari itu tidak terhitung, sementara pengetahuan terhadap hukum-hukum agama itu wajib sampai hari Tanad (hari Kiamat di mana orang saling memanggil), sementara lahiriyyah dari nash-nash itu tidaklah cukup menjelaskannya([8]), bahkan harus ada jalan yang mencukupi perkara tadi, maka hikmah Al Malik (Sang Raja) Al ‘Allam (Yang Maha Mengetahui) mengharuskan munculnya suatu kaum dari para tokoh di awal setiap seratus tahun untuk memikul beban kejadian-kejadian, untuk melangsungkan pada umat ini bersama ulama mereka sebagaimana yang terjadi antara Bani Isroil dengan para Nabi mereka.” (“Faidhul Qodir”/1/hal. 10).
      
Dan bukanlah suatu keharusan bahwasanya mujaddid di setiap zaman itu cuma satu tak boleh lebih. Bahkan bisa saja lebih dari itu. Al Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata: “… tidak lazim bahwasanya di setiap penghujung seratus tahun itu hanya ada satu mujaddid saja. Bahkan masalah ini adalah sebagaimana yang disebutkan dalam masalah thoifah manshuroh. Dan ini adalah pendapat yang kuat, karena terkumpulnya sifat-sifat yang butuh untuk diperbaharui itu tidak terbatas pada satu jenis kebaikan saja. Dan tidaklah diharuskan seluruh karakter kebaikan itu ada pada satu individu, kecuali jika hal itu dikatakan ada pada Umar bin Abdil Aziz, karena beliau dulu menjadi penegak urusan umat ini di ujung seratus tahun yang pertama, dengan terkumpulnya pada diri beliau seluruh sifat-sifat kebaikan, dan beliau maju dengan sifat-sifat tadi. Dari situlah Ahmad menyatakan bahwasanya mereka membawa penunjukan hadits tadi kepada beliau (Umar bin Abdil Aziz). Adapun yang datang setelah beliau, maka orangnya adalah Asy Syafi’iy, sekalipun beliau memiliki sifat-sifat yang indah, akan tetapi beliau bukanlah pemegang urusan jihad dan hukum dengan keadilan. Maka berdasarkan ini, setiap orang yang memiliki suatu sifat kebaikan di ujung seratus tahun, maka dia itulah yang diinginkan, sama saja satu orang atau lebih.” (“Fathul Bari”/13/hal. 295).
 
Dan barangsiapa memperhatikan sejarah Al Imam Muqbil bin Hadi Al Wadi’iy رحمه الله dengan adil, dia akan mendapati beliau termasuk dari mujaddid sejati, terutama di negri Yaman yang penuh dengan aliran Tasyayyu’ dan bid’ah-bid’ah yang gelap yang lain sepanjang seribu tahun.
 
Di antara sunnah-sunnah Muhammadiyyah yang beliau رحمه الله perbarui adalah sebagai berikut :
 
& Dalam ibadah wudhu:
 1. Mengusap sorban
 2. Mengusap khuff (sepatu yang sampai menutupi mata kaki).
 3. Tata cara mengusap kepala saat wudhu
 4. Wudhu setelah makan daging onta
 5. Dan beberapa perkara yang lain
& Dalam ibadah sholat:
 1. Sholat pada waktunya
 2. Meluruskan barisan
 3. Mendekatkan jarak antara shoff
 4. Tidak sholat di antara dua tiang, dalam sholat jama’ah
 5. Tidak melafazhkan niat
 6. Sholat di belakang sutroh (tabir)
 7. Sholat dengan memakai sandal
 8. Membaca basmalah dengan pelan-pelan
 9. Membaca amin seusai bacaan Al Fatihah
 10. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam sholat.
 11. Membaca surat “As Sajdah” dan “Al Insan” di sholat subuh pada hari Jum’ah
& Dalam ibadah adzan:
 1. Adzan pertama sebelum fajar
 2. Pada hari Jum’ah cukup satu adzan di waktu zhuhur saat khothib duduk di atas mimbar
 3. Ucapan muadzdzin saat hujan: Shollu fi buyutikum! (sholatlah di rumah-rumah kalian!)
& Dalam Masalah Kuburan:
 1. Haromnya membuat kubah ataupun bangunan yang lain di atas kuburan
 2. Haromnya berjalan di antara kuburan dengan memakai sandal
& Dalam Ibadah Puasa:
 1. Menyegerakan berbuka puasa saat matahari terbenam, dan mengakhirkan sahur sampai mendekati waktu subuh
& Dalam Masalah Masjid:
 1. Mimbar punya tiga tingkatan saja
 2. I’tikaf di masjid di dalam kemah
& Dalam Hubungan Sehari-hari:
 1. Haromnya jabat tangan antara lelaki dan perempuan yang bukan mahrom
 2. Anjuran untuk menebarkan salam di antara muslimin
 
Yang tersebut ini tadi hanyalah sedikit contoh dari pembaharuan yang dilakukan oleh Al Imam Al Wadi’iy رحمه الله di negri Yaman. Barangsiapa ingin melengkapi pembacaan masalah ini silakan rujuk ke kitab: “Al Bayanul Hasan Bitarjumatil Imam Al Wadi’iy Wama Ahyahu Minas Sunan” karya Asy Syaikh Abu Muhammad Abdul Hamid Al Hajuriy حفظه الله.
 
PASAL TIGA: PUJIAN PARA ULAMA TERHADAP AL IMAM AL WADI’IY رحمه الله DAN KEDUDUKAN BELIAU DI SISI MEREKA
 
Al Imam Al Muhaddits Muhammad Nashiruddin Al Albaniy رحمه الله ketika ditanya tentang orang-orang yang mencerca Asy Syaikh Robi’ حفظه الله dan Asy Syaikh Muqbil رحمه الله beliau berkata: “Kita tanpa keraguan memuji Alloh عز وجل Yang menundukkan untuk dakwah yang baik dan tegak di atas Al Kitab dan As Sunnah di atas manhaj As Salafush Sholih ini para dai yang banyak di berbagai negri Islam. Mereka menjalankan fardhu kifaiy yang pada hari ini sedikit sekali orang yang menegakkannya di dunia Islam. Maka upaya untuk menjatuhkan dua syaikh ini: Asy Syaikh Robi’ dan Asy Syaikh Muqbil, dua penyeru ke jalan Al Kitab dan As Sunnah dan perkara yang dulu As Salafush Sholih ada di atasnya dan memerangi orang-orang yang menyelisihi manhaj yang shohih ini, hal ini sebagaimana tidak tersamarkan bagi kita semua hanyalah berasal dari salah satu dari dua jenis orang: bisa jadi dia itu adalah orang bodoh, atau pengekor hawa nafsu. Orang bodoh mungkin untuk mendapatkan bimbingan, karena dia mengira berada di atas sedikit ilmu, maka jika menjadi jelaslah ilmu yang benar baginya, dia akan mengikuti petunjuk. Adapun pengekor hawa nafsu, maka kita tak punya jalan kepadanya, kecuali jika Alloh تبارك وتعالى memberinya petunjuk. Maka orang-orang yang mengkritik kedua syaikh tadi –sebagaimana telah kami sebutkan- mungkin saja dia itu orang bodoh sehingga perlu diajari, dan bisa jadi dia adalah pengekor hawa nafsu, maka kita mohon pada Alloh dari kejelekannya. Dan kita mohon pada Alloh عز وجل untuk memberinya petunjuk, atau mematahkan punggungnya.” (diambil dari pembukaan “An Nashrul ‘Aziz ‘Alar Roddil Wajiz” karya Asy Syaikh Robi’ Al Madkholiy hal 6-7 yang menukil dari kaset “Silsilatul Huda Wan Nur” no. 1/851).
 
Al Imam Al Albaniy رحمه الله juga berkata: “Adapun orang-orang yang mengetahui bidang ini mereka tidak ragu akan lemahnya semisal hadits ini. Ini dia Asy Syaikh yang mulia Muqbil bin Hadi Al Yamaniy berkata dalam takhrijnya terhadap “Tafsir Ibnu Katsir“ (1/hal. 513) setelah berbicara tentang para rowi sanadnya satu persatu dengan ringkas dan berfaidah: “Dan hadits ini lemah karena adanya inqitho’ (putusnya sanad), dan lemahnya Ubaidulloh ibnul Walid Al Wushofiy.” (“As Silsilatudh Dho’ifah”/5/hal. 75).
 
Beliau (Al Imam Al Albaniy ;red) رحمه الله juga berkata: “Adapun tentang Asy Syaikh Muqbil, maka “penduduk Mekkah lebih tahu tentang anggota masyarakatnya” ([9]) dan berdasarkan berita-berita yang datang kepada kami dari kalian, merupakan persaksian yang terbesar bahwasanya Alloh عز وجل telah memberikan taufiq pada beliau dengan taufiq yang bisa jadi kami tak mendapatkan yang semisal dengan itu jika dibandingkan dengan sebagian dai yang nampak di muka bumi pada hari ini.” (“Silsilatul Huda Wan Nur” (no. 851), dinukil oleh Ma’mar Al Qodasiy هداه الله dalam kitabnya “Asy Syaikh Muqbil” (hal. 80/cet. Darul Atsar)).
 
Disebutkan kepada Al Imam Ibnu Baz رحمه الله   tentang tersebarnya dakwah Asy Syaikh Muqbil di Yaman dan lainnya, maka beliau berkata: “Ini adalah buah dari keikhlasan, ini adalah buah dari keikhlasan.” (disebutkan oleh Asy Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab Al Wushobiy هداه الله, sebagaimana dinukilkan oleh Asy Syaikh Abdul Hamid Al Hajuriy حفظه الله dalam kitab “Al Bayanul Hasan” hal. 33 cet. Darul Imam Ahmad).
 
Dan di antara data yang menunjukkan ketinggian posisi Al Imam Al Wadi’iy di sisi Al Imam Ibnu Baz, apa yang diceritakan oleh Al Imam Al Wadi’iy رحمهما الله sendiri: “Pada suatu ketika ada di Shon’a ada orang yang lari menyusup ke Riyadh dan berkata pada beliau –yaitu Al Imam Ibnu Baz رحمه الله -: “Wahai Syaikh, saya itu dari ahlussunnah, tapi saya tak punya surat apapun.” Maka beliau berkata padanya: “Berikanlah ketetapan padaku bahwasanya engkau uadalah dari ahlussunnah.” Maka dia mengeluarkan selembar kertas dariku yang berisi pengenalanku tentang orang ini. Maka Asy Syaikh Ibnu Baz menuliskan untuknya selembar kertas tentang bolehnya berjalan ke manapun yang diinginkannya.” (“Rotsausy Syaikh Muqbil Lil Imam Ibni Baz” hal. 16, sebagaimana dalam kitab “I’lamul Ajyal” karya Salil Al Khoukhiy وفقه الله hal. 26-27, cet. Darul Atsar).
 
Al Imam Ibnu ‘Utsaimin رحمه الله berkata: “Asy Syaikh Muqbil Imam” maka beberapa orang membantah beliau dengan perkataan yang berisi cercaan pada Asy Syaikh Muqbil, maka Al Imam Ibnu ‘Utsaimin رحمه الله berkata: “Asy Syaikh Muqbil Imam, Asy Syaikh Muqbil Imam.” (diceritakan oleh Asy Syaikh Abdulloh bin ‘Utsman Adz Dzammariy وفقه الله sebagaimana dinukilkan oleh Asy Syaikh Abdul Hamid Al Hajuriy حفظه الله dalam kitab “Al Bayanul Hasan” hal. 33 cet. Darul Imam Ahmad).
 
Abul Hasan Al Mishriy al hizbiy pernah bertanya pada Al Imam Ibnu ‘Utsaimin رحمه الله tentang Asy Syaikh Muqbil, maka beliau menjawab: “Beliaulah yang perlu ditanya tentang diriku.” (kitab “I’lamul Ajyal” karya Salil Al Khoukhiy وفقه الله hal. 27, cet. Darul Atsar).
 
Abul Hasan Al Mishriy al hizbiy pernah bertanya pada Al Imam Ibnu ‘Utsaimin رحمه الله saat di Mina tentang Asy Syaikh Muqbil: “Di sana ada orang yang mengabari Asy Syaikh bahwasanya Anda berbicara tentang beliau. Apakah ini benar?” maka beliau menjawab: “Ini tidak benar. Demi Alloh! Sungguh aku berkeyakinan bahwasanya Asy Syaikh Muqbil itu adalah imam dari kalangan para imam Muslimin.” (“Al Qoulul Amin Fi Rotsai Ibni ‘Utsaimin”/ “I’lamul Ajyal” hal. 27, cet. Darul Atsar).
 
Fadhilatusy Syaikh Sholih Fauzan حفظه الله تعالى    berkata: “Segala puji bagi Alloh. Kemudian setelah itu: saya telah melihat ceramah yang disampaikan oleh Asy Syaikh Muqbil bin Hadi Al Wadi’iy, yang beliau sampai di akhir hayat beliau رحمه الله di dalamnya ada penjelasan terhadap kebenaran, dan bantahan terhadap kebatilan, serta pengakuan atas kebaikan pemerintah Saudi atas pelayanan mereka untuk Islam dan Muslimin. Dan ini adalah persaksian yang benar dari seorang alim yang agung. Maka semoga Alloh membalas beliau dengan balasan terbaik atas dakwah ke jalan Alloh yang beliau tegakkan di Yaman dan lainnya, penyebaran ilmu yang bermanfaat, perbaikan aqidah, dan anjuran untuk berpegang teguh dengan sunnah. Semoga Alloh memberikan manfaat dengan kerja keras beliau dan kitab-kitab beliau dengan pahala dan ganjaran yang agung…” (selebaran Fadhilatusy Syaikh Sholih Fauzan حفظه الله تعالى ).
 
Kholid bin Dhohwi وفقه الله berkata: “Dan di antara bentuk pemuliaan Asy Syaikh Robi’ kepada Asy Syaikh Muqbil adalah: bahwasanya saya dulu pernah menyertai Asy Syaikh Robi’ untuk mengunjungi Asy Syaikh Muqbil di rumah sakit khusus yang ada di Jedah setelah Asy Syaikh Muqbil tiba dari Jerman, dalam keadaan tidak sadarkan diri. Ketika kami tiba di kamar beliau, beliau ada di atas tempat tidurnya, majulah Asy Syaikh Robi’ dan mencium kepalanya kemudian menangis dengan keras. Semoga Alloh merohmatinya dengan rohmat yang luas, dan mengumpulkan kita dengan beliau dan para masyayikh kita di Jannah-jannah yang penuh kenikmatan.” (“Ats Tsanaul Badi’ ‘Alasy Syaikh Robi’”/hal. 38-39/karya kholid bin Dhohwi Azh Dhufairiy/cet. Darul Minhaj).
 
Fadhilatusy Syaikh Robi’ bin Hadi Al Madkholiy حفظه الله       berkata: “… Ini adalah ucapan bela sungkawa kami untuk kalian atas meninggalnya pembawa bendera sunnah dan tauhid, sang penyeru ke jalan Alloh, sang pembaharu dengan benar di negri Yaman, yang pengaruh dakwah beliau memanjang di berbagai penjuru dunia. Dan kukatakan pada kalian dari yang kuyakini: sesungguhnya negri kalian setelah tiga kurun yang utama itu telah mengenal sunnah dan manhaj As Salafush Sholih, walau dengan perbedaan kenampakan dan kekuatan. Sekalipun demikian saya tidak mengetahui adanya tandingan untuk ma’had ini, yang Alloh karuniakan kepada kalian dan kepada masyarakat Yaman, melalui tangan orang sholih ini: muhaddits, zahid, wari’, yang menginjak dunia dan perhiasannya di bawah kedua kakinya.” (tanggal 1Jumadal Ula 1422 H, sebagaimana dalam “I’lamul Ajyal” karya Salil Al Khoukhiy وفقه الله hal. 27, cet. Darul Atsar. Sebagiannya disebutkan oleh Asy Syaikh Abdul Hamid Al Hajuriy حفظه الله dalam kitab “Al Bayanul Hasan” hal. 33 cet. Darul Imam Ahmad).
 
Fadhilatusy Syaikh Robi’ bin Hadi Al Madkholiy حفظه الله juga berkata: “Pria yang zuhud dan waro’ ini, yang kuanggap –dengan sekehendak Alloh- termasuk dari para pembaharu untuk Islam di masa ini, maka semoga Alloh merohmati beliau, …” (“I’lamul Ajyal” karya Salil Al Khoukhiy وفقه الله hal. 28).
 
Fadhilatusy Syaikh Ahmad bin Yahya An Najmiy رحمه الله    dalam kunjungan beliau ke Darul Hadits di Dammaj tanggal 3 Jumadal Akhiroh 1423 H setelah wafatnya Al Imam Al Wadi’iy رحمه الله
berkata: “Segala puji bagi Alloh atas ketetapan dan keputusannya, dan harus ada kesabaran. Manusia itu semuanya menuju kepada kematian, akan tetapi orang yang meninggalkan seperti markiz ini tidaklah teranggap sebagai orang yang wafat, karena beliau telah membuat pondasi, memperbaikinya, juga telah berdakwah dan mencurahkan kerja keras yang membikin kami iri dengan itu, dan kami menganggap beliau itu di sisi Alloh termasuk dalam tokoh utama dari orang-orang yang bertaqwa, dan termasuk dari para wali yang tinggi. Kami menyangka beliau demikian dan Allohlah yang menghisab kita semua. Akan tetapi kita melihat dengan mata kepala kami, dan menyentuh dengan indra kami, dan kami tahu –segala pujian bagi Alloh- bahwasanya beliau telah beramal kebaikan yang banyak, yang jarang ada orang yang bisa mencapai ke situ, -sampai pada ucapan beliau:- dan tidaklah kumpulan besar yang kami lihat ini kecuali bagian dari kebaikan syaikh yang agung itu, yang telah berdakwah ke Alloh, bersabar dan mushobaroh([10]), dan mencurahkan segala benda yang mahal dan berharga untuk mengumpulkan jama’ah besar ini, mendorongnya untuk menuntut ilmu, dan meletakkannya di atas jalur yang benar,…” (“I’lamul Ajyal” karya Salil Al Khoukhiy وفقه الله hal. 28-28).
 
Fadhilatusy Syaikh Al ‘Allamah Hammad Al Anshoriy رحمه الله berkata: “Sesungguhnya Muqbil Al Wadi’iy adalah muridku, dan akulah yang memilihkan untuknya judul pembahasan untuk gelar Majister, dan dulu dia selalu membacakan untukku pada hari-hari hurroh syarqiyyah. Dan dulu kukatakan padanya: “Aku berharap engkau di Yaman di masa ini seperti Asy Syaukaniy di masa beliau.” Dan Muqbil itu, belum pernah aku melihat ada seorang murid yang sepertinya dalam kerajinannya dalam menuntut ilmu.” (“Al Majmu’ Fi Tarjumatil ‘Allamatil Muhadditsisy Syaikh Hammad bin Muhammad Al Anshoriy”/2/hal. 606-607/karya anak beliau Abdul Awwal bin Hammad).
 
Fadhilatusy Syaikhina Al ‘Allamah Yahya bin Ali Al Hajuriy حفظه الله   berkata: “Adapun syaikh kami Al ‘Allamah Al Wadi’iy رحمه الله , maka beliau itu adalah seorang alim salafiy yang disaksikan untuknya dengan kebaikan, sunnah, manhaj salafiy yang benar, sangat berhati-hati dan memperingatkan dari kesyirikan, kebid’ahan, khurofat dan seluruh jenis fitnah. Kaset-kaset beliau, manhaj beliau, jejak-jejak beliau, dakwah beliau, para murid beliau yang sholih dan jujur, serta lisan-lisan ahlul ‘ilmi wal khoir menjadi saksi untuk yang demikian itu.” (“Al Hijaj Li Abdil Karim Al Iryaniy”/karya Asy Syaikh Yahya Al Hajuriy حفظه الله/hal. 6-7/cet. Maktabatul Falah).
 
PASAL KEEMPAT: KEAHLIAN AL IMAM AL WADI’IY رحمه الله UNTUK BERIJTIHAD DAN BERFATWA
 
Al Imam Ibnul Qoyyim رحمه الله menyebutkan jenis pertama dari ahli fatwa: “Seorang yang alim dengan Kitabulloh, sunnah Rosul-Nya, dan ucapan-ucapan shohabat. Maka dia itu adalah seorang mujtahid dalam hukum-hukum kasus yang terjadi, menginginkan di dalamnya kesesuaian dengan dalil-dalil syar’iyyah di manapun berada.” (“I’lamul Muwaqqi’in”/4/hal. 454/cet. Darul Hadits).
 
Dan termasuk dari syarat seorang mufti adalah apa yang disebutkan oleh Al Imam Abu Ishaq Asy Syairoziy رحمه الله: “Seorang mufti wajib untuk mengetahui jalan-jalan hukum yaitu: Al Kitab. Dan yang wajib untuk diketahui darinya adalah apa yang terkait dengan penyebutan hukum-hukum, halal, harom, bukan yang selain itu yang berupa kisah-kisah, permisalan-permisalan, nasihat-nasihat, dan berita-berita.
 
Dia juga harus mengetahui sunnah-sunnah yang diriwayatkan dari Rosululloh صلى الله عليه وسلم tentang penjelasan hukum. Dia juga harus mengetahi jalan-jalan yang dengannya bisa diketahui perkara yang dibutuhkan di dalam Al Kitab dan sunnah, yang berupa hukum-hukum pembicaraan, tempat-tempat kedatangan ucapan dan sumber-sumbernya yang berupa hakikat dan majaz([11]), umum dan khusus, global dan terperinci, mutlak dan terikat, manthuq dan mafhum. Dan dia harus mengetahui dari bahasa Arob dan nahwu yang dengannya bisa diketahui kehendak Alloh ta’ala, dan kehendak Rosul-Nya صلى الله عليه وسلم dalam ucapannya. Dan dia harus mengetahui hukum-hukum perbuatan Rosululloh صلى الله عليه وسلم dan apa yang dituntut dari itu. Dia juga harus mengetahui nasikh dan mansukh dari Al Kitab dan As Sunnah, hukum-hukum naskh dan apa yang terkait dengan itu. Di juga harus tahu ijma’ salaf dan perselisihan mereka, tahu tentang perkara yang teranggap dan yang tidak teranggap dalam kasus-kasus ijma’. Tahu qiyas, ijtihad dan objek-objek yang yang telah ada hukumnya yang boleh untuk ditetapkan illah dengannya dan apa yang tidak boleh, dan tahu sifat-sifat yang boleh dijadikan sebagai ‘illah dan yang tidak boleh, juga harus tahu bagaimana mengambil suatu ‘illah. Harus tahu urutan dalil-dalil, mendahulukan yang memang haknya harus didahulukan, tahu segi-segi tarjih. Dan dia wajib untuk menjadi orang yang terpercaya dan tidak bermudah-mudah dalam urusan agama.” (“Al Luma’ Fi ushulill Fiqh”/hal. 252-253/Al Maktabatut Taufiqiyyah).
 
Yang disebutkan oleh Al Imam Abu Ishaq Asy Syairoziy رحمه الله ini merupakan syarat ijtihad. Maka tidaklah seorang mufti kecuali dia itu adalah seorang alim. Dan tidaklah seorang alim kecuali dia itu adalah seorang mujtahid. Dan tidaklah seorang mujtahid kecuali dia itu adalah seorang faqih. Yang demikian itu adalah dikarenakan bahwasanya fiqh itu adalah apa yang dikatakan oleh Al Khothib Al Baghdadiy رحمه الله: “Fiqh itu adalah: mengetahui hukum-hukum syar’iyyah yang jalannya adalah ijtihad([12]).” (“Al Faqih Wal Mutafaqqih”/1/hal. 191/cet. Maktabatut Tau’iyatil Islamiyyah).
 
Maka seorang faqih adalah orang yang mapan kemampuannya untuk mengetahui hukum-hukum syar’iyyah yang jalannya adalah ijtihadiyyah. Dan ijtihad itu adalah: mencurahkan kerja keras untuk mengeluarkan hukum-hukum dari dalil pendukungnya yang menunjukkan kepada hukum tadi dengan penelitian yang membuahkan hukum tadi. (“Qowathi’ul Adillah Fil Ushul”/karya As Sam’aniy/2/hal. 302).
 
Maka jika kita merenungkan penjelasan ini dan kita perhatikan biografi Al Imam Al Wadi’iy tahulah kita bahwasanya beliau itu berhak untuk menjadi seorang alim faqih mufti mujtahid, berbeda dengan orang yang meniadakan hal itu.
 
Kemudian ketahuilah bahwasanya ulama yang hakiki adalah orang-orang yang mengenal Alloh dengan ilmu mereka, lalu mereka merasa takut kepada-Nya sekalipun mereka tidak melihat-Nya([13]), maka merekapun menaati perintah-Nya dan tidak mengerjakan keharomannya, dengan tuntutan dari ilmu mereka. Al Imam Asy Syathibiy رحمه الله berkata: “Maka sesungguhnya ulama yang jelek mereka itulah yang tidak beramal dengan apa yang mereka ketahui. Dan jika mereka tidak demikian (tidak beramal dengan ilmu mereka), maka mereka itu secara hakiki bukanlah termasuk orang-orang yang mendalam ilmunya. Mereka itu hanyalah para periwayat –sementara fiqh terhadap apa yang mereka riwayatkan itu adalah perkara yang lain-. Atau mereka itu adalah orang-orang yang dikalahkan oleh hawa nafsu yang telah menutupi hati. Kita berlindung pada Alloh.” (“Al Muwafaqot”/1/hal. 46/Al Maktabatul ‘Ashriyyah).
           
Maka barangsiapa merenungkan kehidupan Al Imam Al Wadi’iy رحمه الله dan bagaimana beliau mengumpulkan antara luasnya ilmu dan kuatnya amal, tidaklah dia ragu bahwasanya beliau adalah seorang alim dan faqih sejati…dst.
 
Sumber : Ash-Habul Hadits  ashhaabulhadiits.blogspot.com/2013/05/biografi-syaikh-muqbil-bin-hadi-al_7.html di re-post khusus untuk ISLAMIC ZONE https://thibbalummah.wordpress.com/
 

BACA JUGA POSTINGAN TERKAIT :

Iklan

Tentang Admin

ALAMAT ADMIN : Jln. Letjend. Jamin Ginting KM.8 Gg.Gembira Bawah (Padang Bulan) Kwala Bekala - Medan Johor. Medan-Sumatera Utara e-mail : abujundi5medan@gmail.com
Pos ini dipublikasikan di Biografi dan tag , , , , , , , , , , , , , , , , . Tandai permalink.